Ing. arch. EVA VEŘTÁTOVÁ - architekt

_životopis           _kontakt           _úvod

_návrhy interiérů

_projekty

_vizualizace

_diplomová práce

_soutěže

Novostavba farního kostela Seslání Ducha Svatého se zázemím v Brně - Líšni (soutěž 2014)

Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň

Soutěžní plakát č.01        Soutěžní plakát č.02        Soutěžní plakát č.03

Urbanistické řešení

   Parcely pro novostavbu farního kostela Seslání Ducha svatého se nachází na sídlišti v Brně – Líšni, na volné ploše mezi Salesiánským střediskem mládeže – DDM Brno Líšeň a soukromou klinikou Logo. Plocha pro výstavbu je obklopena v dostatečném odstupu rozvolněnými vícepodlažními panelovými domy umístěnými v pravoúhlém rastru. Lze konstatovat, že urbanistická koncepce lokality, s patrnými prvky původního symetrického uspořádání a rytmického členění byla narušena novou výstavbou, převážně s různorodým tvaroslovím, a lokalita tak zčásti ztratila svůj plánovaný řád. Lze proto jen přivítat, že nová stavba, která je navržena v prodloužené ose ulice Horníkova, s podélnou osou východ – západ, vytvoří novou přirozenou moderní dominantu této lokality. Dominantu architektonickou, ale především dominantu duchovní.

   Jádro pozemku určeného pro výstavbu je situováno na stávající uměle vytvořené terase s podélnou osou východ - západ, kde jsou v současnosti dvě zanedbaná sportovní hřiště. Tato terénní konfigurace přirozeně nahrává situování novostavby nejenom z hlediska urbanistického, architektonického a provozně dispozičního, ale i z hlediska ekonomiky při realizaci stavby. Přístup pro pěší je z Horníkovy ulice, příjezd do garáží z parkoviště pod klinikou.

Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň

Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň

Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň

Koncept

   Na počátku návrhu byl ideový koncept. Trojúhelník, symbol Trojice Boží, jejíž osobou je Duch svatý. Sluncem ozářený obvodový plášť stavby zářící v prostoru jako oheň – jeden z hlavních atributů Ducha svatého. Motiv seslání Ducha svatého – holubice. A konečně i sedm paprsků jako sedm darů Ducha svatého. „Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho.“ (Mt 3,16). „Nezhášejte oheň Ducha !“ (1 Te 5,19)

Architektonické řešení

   Základem stavby je jednolitá, střídmá ale vznešená hmota kostela, která tvarově vychází z rovnostranného trojúhelníkového půdorysu – symbolu Trojice Boží, jejíž osobou je Duch Svatý. Tento půdorysný tvar je ale vztyčen i vzhůru, k nebesům, a objevuje se tak v západním průčelí, ve vstupní fasádě, kterou ohraničuje vzdušná trojúhelníková zvonice, ve které se vznášejí tři zvony. Převodem přímkových ploch, které se otáčejí na hraně presbytáře, pak se motiv trojúhelníku opět zvedá i do východního průčelí, do čelní oltářní stěny, kde je trojúhelník postaven na špičkou k zemi a kde štít rozzáří vitráž s motivem seslání Ducha Svatého – symbol holubice a paprsků.

   Obě kolmé štítové stěny jsou propojeny obvodovými stěnami, jejichž tvar je tvořen přímkovou plochou. Tato plocha umožňuje při vstupu do kostela vytvořit nejenom dojem velkorysého prostoru chrámové lodi, ale svým sklonem i pocit ochrany, bezpečné náruče. Prostor však směrem k presbytáři klesá, stěny se napřimují a na jeho hraně se převrací a prostor korunovaný motivem seslání Ducha svatého rozevírá svou náruč ke slavení eucharistie. Podvědomě vtahuje věřící ke hlubší koncentraci, ke slavení mše svaté. Prostor směřuje k Bohu.

   Novostavba farního kostela má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží, kdy II. NP tvoří prostor kůru. Podzemní podlaží z větší části navazuje na tvar chrámové lodi a zároveň vytváří konstrukci pro vyvýšený vstup do kostela, který je lemovaný zelenou střechou domu komunity. Úroveň podlah v I.PP umožní jak zajíždění do krytých garáží z přilehlého parkoviště, tak na druhé straně vytvoření malých atrií – předzahrádek pro byty a společenské prostory samostatně bydlících salesiánů. I.PP obsahuje farní část se sálem včetně zázemí, administrativou, pokoje pro hosty a místnost pro výuku náboženství. Dále pak obsahuje dům komunity se čtyřmi byty s příslušenstvím, kaplí a technickými místnostmi. Dům komunity má samostatný vstup. Jinak tato část je provozně oddělená od farní části, která je schodištěm spojena s I.NP. Součástí I.PP jsou také prostory TZB (kotelna, elektrorozvodna, hlavní uzávěry a měření). V I.NP jsou situovány hlavní liturgické prostory. Pro přístup do prostoru před kostelem z Horníkovy ulice je navrženo pro překonání výškového rozdílu velkorysé schodiště s bezbariérovou rampou. Věřící přicházejí ke kostelu po zadlážděné ploše, paprsku, který vychází z vitráže ve východním štítu. Vstup do kostela je krytý a umožňuje vstup do chrámové lodi, do sakristie a do farní části. Z chrámové lodi je přístup do místnosti pro rodiče s dětmi, do sakristie, zpovědních místností a na kůr do II. NP. Na kůru, který umožňuje umístění píšťalových varhan, jsou dále místnost pro zkoušky a společenská místnost. Podrobné řešení viz výkresová část.

Konstrukční řešení

   Nosnou konstrukci tvoří systém příčných trapézových a trojúhelníkových rámů vyrobených z lepeného lamelového dřeva založených kloubově na betonových základových patkách, případně podzemních stěnách. Konstrukce je ztužena v podélném a vodorovném směru prkenným pláštěm na pero a drážku doplněným diagonálním zavětrováním ocelovými táhly v krajních a prostředních polích. V příčném směru zajišťují dostatečnou tuhost celku samy příčné rámy. Dimenze rámů je proměnlivá v závislosti na jejich rozponu – od výšky cca 2 m v prostoru vstupu do halové části kostela po výšku cca 0,5 m v prostoru nad kněžištěm. V prostoru nad kruchtou budou dimenze rámů přiměřeně rozponu zvětšeny nebo bude alternativně využito nosných stěn pod kruchtou ke stavbě systému sloupů, které budou nosné rám odlehčovat. Materiál obvodového pláště je zvolen z cortenového plechu, který při osvětlení sluncem vypadá jako oheň – jako jeden z hlavních atributů Ducha svatého. Na tento plášť barevně i tématicky navazuje vitráž s motivem seslání Ducha svatého – symbol holubice a paprsků.

Mobiliář a zeleň

   Nedílnou a významnou součástí interiéru i exteriéru bude návrh osvětlení. Hlavní osvětlení chrámové lodi budou tvořit soustava zavěšených jednoduchých lamp s kónickým stínidlem, které budou osazeny v různých výškových úrovních. Závěsné osvětlení bude i nad oltářem. Prostor presbytáře bude doplňkově nasvícen nástěnnými směrovými reflektory, které budou vytvářet vzhůru směřující světelné kužely na obvodových stěnách.

   Světla v exteriéru budou rozčleněna na světla venkovní a světla veřejného osvětlení. Světla veřejného osvětlení budou provedena v určeném městském standardu. Venkovní osvětlení kostela budou podél nástupu tvořit zakrytovaná kubická světla na stožárech vysokých 3,00 m doplněné sloupky s integrovaným osvětlení popřípadě světla vestavěná do zábradlí nástupního schodiště. Tento základní systém bude doplněn nízkými sloupkovými světly na přístupech do domu komunity a do farní části. Hmota kostela pak bude nasvícena v zemi zapuštěnými směrovými reflektory.

   Pěší parter bude doplněn designově sladěným městským mobiliářem ze sortimentu specializované firmy (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, žardeniery, informační vývěsky a sloupky s integrovaným osvětlením a s ohrazením).

   Nástupní plocha včetně schodiště bude zadlážděna velkoformátovými žulovými deskami, které budou dekorativně rozčleněny rastrem drobné kamenné mozaiky. Chodníky na úrovni I.PP včetně vjezdu do garáže budou řešeny z betonové zámkové dlažby.

   Zeleň na okolních volných plochách bude řešena (i s ohledem na vlastnické poměry v lokalitě) koordinovaně s příslušnou městskou autoritou. Intenzívní pěstěné plochy budou v nástupním prostoru, kde zelená plocha, včetně zelených extenzívních ploch na stavebních konstrukcích , bude doplněna zahradnicky upravenou výsadbou a linie vstupu bude lemována stromovými kultivary v žardenierách.

Interiér liturgického prostoru

   Vnitřní prostor kostela je řešen ve třech základních materiálech – keramická dlažba, hladká omítka západního štítu a dřevěné plastické hranoly 120x120 v dezénu světlého dubu. Interiér je zařízen prostými masívními dřevěnými lavicemi pro věřící. Tyto lavice jsou rozmístěné do čtyřech řad rozdělenými paprskovitými uličkami – celkem sedm paprsků jako sedm darů Ducha Svatého, které vychází od vitráže s motivem seslání Ducha Svatého.Presbytář je o 300 mm vyvýšen a přístupný třemi schody po 100 mm kdy poslední schod je rozšířený na 600 mm pro podávání sv. přijímání.

   Velikost oltářního prostoru pro přibližně 30 osob vychází z potřeby plochy na jednu osobu 2 m2. Na ose kostela je umístěn kamenný mramorový oltář 2000 x 1000 mm, odsazený 2500 mm od hrany presbytáře pro možnost jeho obcházení. Ambon je umístěn na severní straně kněžiště, mramorová kamenná deska s pultem a přihrádkou pro uložení bohoslužebných knih, reliéfně je do něj vytesán symbol kříže.

   Sezení pro ministranty je tvořená kvádry obloženými mramorem se sedákem s tmavočerveným polstrováním. Ve stejném duchu je řešeno i sezení pro koncelebrující a sedes. Sedes je obrácen směrem k věřícím a přisazený k ose kostela. Sezení pro koncelebrující je opticky odděleno od sezení pro ministranty abaky ( kredenčními stolky pro bohoslužebné náčiní a knihy ).

   Na úrovni oltáře je na jižní stěně zavěšen dřevěný kříž s dřevořezbou Kristova těla ve skutečné velikosti. Na schodech oddělujících presbytář od hlavní lodi jsou na každé straně kvádry obložené mramorem. Pod křížem je na tomto podstavci umístěna kamenná křtitelnice ve tvaru misky a paškál. Na druhé straně je na piedestalu umístěna socha Panny Marie v provedení z carrarského mramoru, který umožňuje velmi detailní provedení líbezné tváře Panny Marie.

   Na úrovni sedesu je na severní straně umístěn kamenný svatostánek, který vystupuje z přímkové plochy obvodového pláště. Na dvířkách je umístěn symbol, Ježíše Krista ICHTHYS. Věčné světlo je umístěno v drážce směrem do kostela.

   Křížová cesta je umístěná na zadní stěně kostela pod kůrem v 150 mm hlubokých nikách osazených ve výšce 800 mm. Výtvarné ztvárnění je inspirována křížovou cestou bratrů Albermannových z Kolína nad Rýnem ( kol. 1905 ). Na rozdíl od této křížové cesty z belgického pískovce je navržena z lipového dřeva stejně jako kříž s Kristem v presbytáři.

   V zadní stěně poslední lavicové řady je umístěn stolek pro obětní dary a dřevěný pult na informační letáky, katolické noviny apod. U vstupu jsou na každé straně kropenky – kamenné mramorové misky na dřevěném podstavci.

   Místnost pro rodiče s dětmi je opticky propojena s chrámovou lodí dvěma pevně zasklenými francouzskými okny. Zároveň je navržena možnost přímého východu z této místnosti ven na terén. V dřevěné nice je zde na „oltáři“ vytvořen prostor pro uložení Kristova těla (Boží hrob) o Velikonocích nebo betlému o Vánocích. Herní plocha pro děti je navržena vymezena kobercem organického tvaru a doplněna lavicí, skříňkami a barevnými sedacími prvky. Strop bude snížen SDK konstrukcí.

   Prostor chrámové lodi včetně místnosti pro rodiče s dětmi bude ozvučen diskrétními reproduktory standardu Bose a alternativně bude v prostoru zavedena indukční smyčka pro nedoslýchavé.

Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň

Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň

Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň

Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň

Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň

Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň

Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň

Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň Kostel Seslání Ducha Svatého, Brno - Líšeň