Ing. arch. EVA VEŘTÁTOVÁ - architekt

_životopis           _kontakt           _úvod

_návrhy interiérů

_projekty

_vizualizace

_diplomová práce

_soutěže

Rozhledna Hýlačka, Větrovy u Tábora (soutěž 2012)

Urbanistické řešení

   Rozhledna Hýlačka stála od roku 1919 do 1.1.2012 na stejnojmenném vrchu Hýlačka 525 m.nm.m. nedaleko města Tábora. Návrh nové rozhledny se snaží s respektem k podobě původní rozhledny najít novou moderní formu s volnou citací původní siluety jako respekt k tradici KČT. Umístění stavby je na stejné parcele jako shořelá stavba. Toto místo je logicky dané prostorem a výškopisnými parametry. Jedná se o nejvyšší místo - návrší, které je definované stejnou niveletou terénu v celé ploše (525m.n.m.).

   Půdorys nového objektu tvarově reaguje na původní stavbu (šestiúhelník), je však zvětšený kvůli celkovému zvýšení stavby (původní stavba měla vyhlídkovou plošinu v 11ti metrech, nová v téměř 27mi metrech). Orientace šestiúhelníku je shodná s původní rozhlednou, její delší strana je kolmá na směr do Tábora, aby mohlo v patře vyhlídky pozorovat dominantu panorama - město Tábor, více lidí současně a zároveň aby věž rozhledny při pohledu z města měla nezaměnitelnou siluetu husitské hlásky.

   Věž se nově objeví v pohledech z míst, odkud dříve vidět nebyla, avšak je navržena tak, aby se svým tvarem stále hlásila k dějinám husitského Tábora. Materiálově pak zapadá do okolní krajiny (střecha z dřevěného štípaného šindelu, dřevo, kámen) včetně dálkových pohledů.

   Přístup návštěvníků se očekává nejvíce z jižní strany, na stávající příjezdovou cestu navazuje dlážděný chodníček vedoucí ke vstupu na rozhlednu. Na severní straně je vstup pro členy Klubu českých turistů, který záměrně na sebe neupozorňuje. Na této severní straně parcely se může v další etapě rozvoje lokality uvažovat s plochou louky pro případné aktivity návštěvníků rozhledny a pořádaných akcí (divadlo, hry pro rodiny s dětmi apod.) Vzhledem k nedostatečnému místu na sezení kolem rozhledny je nad úrovní 2.NP terasa s lavičkami.

rozhledna Hýlačka - zákres do fotografie rozhledna Hýlačka - celková vizualizace rozhledna Hýlačka - pohled rozhledna Hýlačka - vizualizace vstupu rozhledna Hýlačka - vizualizace terasy

Architektonické řešení

   Koncept rozhledny volně vychází z původního řešení rozhledny. Na rozdíl od původního řešení má nová stavba otevřené schodiště, původní objem připomínají lepené dřevěné vazníky, podtrhující konstrukci a tvar bývalé dřevěné rozhledny.

   Nová rozhledna vychází půdorysně z šestiúhelníku, který definuje první dvě patra spodní části rozhledny, kde se nachází zázemí Klubu českých turistů a zároveň vstup na věž. Středem stavby prochází pylon průřezu šestiúhelníku, kolem kterého se vine schodiště. Objem spodní části končí nad 2.NP, kde je vytvořena terasa s lavičkami. Uzavření spodní části je skleněnými tabulemi vsazenými do dřevěných roštů, které jsou určeny v horní úrovni jednotlivými schodišťovými stupni a ve spodní části stropní deskou. Z této úrovně, tj. +6,000, až na vyhlídku, tj. +26,100, se dále vine vřetenové schodiště, které je po každých 18ti stupních ukončeno mezipodestou. Patro vyhlídky je uzavřený objem. Každá stěna má v celé své délce osazená okna, která mají výšku parapetu 1200mm. Nad patrem vyhlídky je již pouze věž, která se svým objemem volně inspiruje vzhledem rozhledny ze začátku století, tj. šindelová střecha uzavírající vzhled rozhledny jako husitské hlásky.

   Z hlediska provozního je rozhledna vyřešena pro na sobě nezávislé fungování Klubu českých turistů ve spodní části rozhledny a návštěvníků. Klub má v 1.NP klubovnu se zázemím, tj. kuchyňka, WC a úklidová místnost a místnost sloužící jako kancelář a zároveň jako prodejna vstupenek. Pro návštěvníky může být v 1.NP k dispozici WC s umyvadlem. Ve 2.NP je nechaný prostor pro prodejnu suvenýrů a upomínkových předmětů a zároveň výstavní prostor s přilehlým skladem.

Základní konstrukční řešení

   Hlavní nosná konstrukce rozhledny bude železobetonová monolitická. Spodní stavba bude založena na základové železobetonové desce, stěny, stropní konstrukce i schodiště budou železobetonové monolitické. Spodní stavba bude tvořit fundament pro vetknutí pylonu horní části rozhledny. Pylon bude se spodní stavbou provázán v úrovni stropních desek a dále přes železobetonové schodiště. Pylon bude oválného tvaru a budou k němu kotveny ocelové prvky, na které budou ukládána jednotlivá prefabrikovaná betonová schodiště. Horní část rozhledny je navržena jako kombinace železobetonové monolitické desky, která bude sloužit jako podlaha, a obvodových stěn.

   Obvodové stěny budou provedeny jako železobetonové monolitické nebo ze šalovacích tvárnic. V obou případech bude nutné provázání s podlahovou deskou a provedení vodorovného věnce v rámci stěn. V horní úrovni bude ke stěnám kotvena konstrukce krovu.

Barevné a materiálové řešení

    Spodní část rozhledny je pohledově vyřešena obkladem ze štípaného kamenného odvalu blížícího se barevně soklu původní rozhledny. Kolem spodní stavby se v každé ose šestiúhelníku zvedají lepené dřevěné vazníky jdoucí až k patru vyhlídky. Nad vstupními dveřmi je vynesená dřevěná konstrukce stříšky s šindelovou krytinou.

   Schodiště je monolitické železobetonové v 1. a 2.NP, z terasy vede prefabrikované schodiště z pohledového betonu. Zábradlí terasy, stejně jako schodišťové zábradlí je řešené dřevěnými sloupky (spojené dřevěným madlem a ve spodní části dřevěným hranolkem) s výplní ze spojovaných nerezových lanek. Železobetonový pylon bude obložen dřevěnými prkny na svislo, které budou kotvené na dřevěné latě. Patro vyhlídky bude obloženo dřevěnými prkny stejného odstínu jako prkna na pylonu.

   Střešní krytina bude jako stříška nad dveřmi ze dřevěného štípaného šindelu, který připomene prvotní krytinu rozhledny Hýlačka a zároveň splyne s okolní přírodou jako tradiční materiál.